Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności. Normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnoprawnego stanowią część prawa administracyjnego — prawo administracyjne materialne.

Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym, którym zajmuje się Kancelaria jest bardzo szeroki, ale najważniejsze to: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, infrastruktura, szkolnictwo, budownictwo, kultura.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • Sporządzania wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych.
  • Reprezentacji przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej.
  • Prowadzenia spraw w postępowaniu sądowoadministracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym).
  • Pomocy w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
  • Doradztwa prawnego dot. prawa budowlanego (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku).
  • Pomocy prawnej w sprawach wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (opłaty adiacenckie, renty planistyczne).
  • Reprezentacji w sprawach o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
  • Inne usługi z zakresu prawa administracyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button