Podział majątku

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw o podział majątku, zarówno na etapie przesądowym jak i sądowym. Małżonkowie, na mocy obowiązujących przepisów, mają pełną dowolność w zakresie kształtowania wspólności majątkowej, która powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Doradzamy w zakresie ograniczania oraz rozszerzania wspólności, w drodze umowy, a także reprezentujemy naszych Klientów w sytuacjach, w których niezbędne jest dokonanie podziału majątku.

Sprawy majątkowe między małżonkami opieramy przede wszystkim na rzetelnej i kompleksowej informacji, która na każdym etapie postępowania jest kluczowa. Strony mają pełną świadomość konsekwencji prawnych swoich decyzji. W przypadku konieczności dokonania podziału majątku staramy się doprowadzić do polubownego załatwienia tych kwestii, co pozwala na ugodowe rozwiązanie rozliczeń finansowych między małżonkami.

Wspólnota majątkowa

Osoby, które zawarły związek małżeński, z mocy obowiązujących przepisów łączy wspólnota majątkowa. Reguluje ona wszelkie kwestie finansowe, a także prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Małżonkowie, podczas trwania wspólności, nie mogą samodzielnie rozporządzać majątkiem, a wszystkie nabyte przedmioty, stanowią dorobek wspólny. W razie konieczności wspólność można znieść na mocy umowy zawartej pomiędzy małżonkami.

Intercyza jest formą kształtowania małżeńskiej wspólności majątkowej, w której każda ze stron zarządza odrębnym, w sensie prawnym, majątkiem. Rozdzielność majątkowa przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolnej umowy, spisanej w formie aktu notarialnego. Nasi prawnicy wyjaśnią wszelkie niejasności związane z intercyzą, kompleksowo informując strony o konsekwencjach prawnych tego rozwiązania. Współpracujemy z kancelarią notarialną, w której małżonkowie mogą zawrzeć stosowną umowę.

Sądowy podział majątku

W razie ustania małżeństwa konieczne jest dokonanie podziału majątku, który dotychczas objęty był wspólnotą. Prowadząc te sprawy, staramy się doprowadzić do ugodowego rozwiązania kwestii majątkowych, doradzając Klientom, a także prowadząc negocjacje ze stroną przeciwną. Współpracujemy z mediatorami rodzinnymi oraz rzeczoznawcą majątkowym, co znacznie usprawnia postępowanie o podział majątku.

W sytuacji, w której strony na drodze negocjacji nie znajdują porozumienia, przeprowadzany jest sądowy podział majątku. Na tym etapie pomagamy w zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego, kluczowego dla rozstrzygnięcia sprawy, a także reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy wyjaśnią wszelkie kwestie formalne związane z istnieniem wspólności majątkowej, a także doradzą, w jaki sposób dokonać rozdzielności lub podziału majątku dorobkowego.

W sprawach o umowny podział majątku, w szczególności:

  • doradztwo, planowanie strategii postępowania,
  • prowadzimy negocjacje ze stroną przeciwną,
  • współpracujemy z mediatorami rodzinnymi, rzeczoznawcą majątkowym oraz kancelarią notarialną, w której strony mogą dokonać notarialnie podziału,
  • pomoc w obszarze gromadzenia materiału dowodowego,
  • doradzamy i przygotowujemy umowy o podział majątku,
  • reprezentację na rozprawach i posiedzeniach sądowych- występujemy przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Call Now Button