>  Prawo karne   >  Udział adwokata podczas stosowania tymczasowego aresztowania

Udział adwokata podczas stosowania tymczasowego aresztowania

Stosowanie tymczasowego aresztowania jest poprzedzone  wcześniejszym zatrzymaniem przez organy ścigania, które może trwać przez okres 48 godzin. Zatrzymanemu, na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem. Dla osoby pozbawionej wolności, obrońcę w osobie adwokata może ustanowić także inna osoba, w tym osoba najbliższa podejrzanemu (małżonek, dzieci, konkubent, konkubina etc).

Obecność adwokata Michała Węża działającego w charakterze obrońcy już przy pierwszych czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym przy przesłuchaniu podejrzanego po przedstawieniu zarzutów, może mieć istotne znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony nie tylko na tym etapie, ale również w toku całego późniejszego postępowania karnego. W przypadku wystąpienia przez Organy Ściągania do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, obrońca adwokat Michał Wąż ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Sądu, na którym rozpoznawany jest wniosek Prokuratora i podczas którego Sąd przesłuchuje podejrzanego.

Obrońca adwokat Michał Wąż ma prawo do zapoznania się z treścią zgromadzonych przez Prokuratora dowodów wskazanych we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Adwokat działający w charakterze obrońcy osoby tymczasowo aresztowanej realizuje jej prawo do obrony także poprzez: sporządzanie środków odwoławczych od postanowień o stosowaniu tymczasowego aresztowania i udział w posiedzeniach Sądu odwoławczego, udział w czynnościach postępowania przygotowawczego, w tym przesłuchaniach pokrzywdzonych, świadków, składanie wniosków dowodowych i wniosków o podjęcie czynności przez organy procesowe

Nie budzi wątpliwości, że skorzystanie przez osobę tymczasowo aresztowaną z pomocy prawnej adwokata Michała Węża sprzyja pełnej realizacji prawa do obrony w toku postępowania karnego. W miarę możliwości, zasadne jest skorzystanie z porady prawnej adwokata jeszcze przed podjęciem spodziewanych czynności przez organy procesowe.

Napisz komentarz

Call Now Button